Chính sách chất lượng

KIS đã tiến hành áp dụng và đạt được chứng nhận HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 để đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn của mình với chính sách chất lượng được thiết lập như sau:

“Lãnh đạo Công ty  KIS cam kết tạo mọi điều kiện để các thành viên trong Công ty  bằng đạo đức nghề nghiệp và kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng nhanh nhất và chính xác các yêu cầu trên nguyên tắc tiết kiệm, tận dụng tối đa mọi nguồn lực của Khách hàng”

Liên Hệ - Trụ sở chính